Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden SolarScope

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, in enkelvoud en meervoud:

      SolarScope: SolarScope B.V., gevestigd te Zwolle aan de Schoenerweg 1B, 8042 PJ in Nederland, ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Zwolle, onder nummer 81879318;

      Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SolarScope de Overeenkomst sluit of wil sluiten, of voor wie SolarScope een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolger(s);

      Inspectie: iedere op grond van de Overeenkomst door SolarScope te verrichten werkzaamheden;

      Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en SolarScope die bestaat uit deze Voorwaarden en de door Opdrachtgever getekende offerte.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen SolarScope en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
 2. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
 3. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de websites, advertenties of enige andere uiting van SolarScope en deze Voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden.
 4. In de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen bepalingen staan die afwijken van de bepalingen in deze Voorwaarden. In die gevallen zijn de bepalingen in de Overeenkomst van toepassing.

 

Artikel 3: Overeenkomsten

 1. Alle uitingen van SolarScope zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een offerte.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte door Opdrachtgever of door aanvang van de Inspectie door SolarScope.
 3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende bereikbaarheid van de desbetreffende PV-installatie en/of delen daarvan.  

Artikel 4: Verstrekken gegevens ten behoeve van Inspecties

 1. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens, welke SolarScope nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de Inspectie, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan SolarScope te verstrekken.
 2. SolarScope behoudt zich het recht voor de uitvoering van de Inspectie op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart SolarScope voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 4. Opdrachtgever zal SolarScope informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Inspectie.
 5. SolarScope zal de door Opdrachtgever aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van Opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen.

 

Artikel 5: Uitvoering werkzaamheden

 1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van SolarScope niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is SolarScope gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder voorrijkosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. In geval de installatie en/of locatie niet (veilig) kan worden betreden en de Inspectie daardoor niet uitgevoerd kan worden, zal er meerwerk in rekening worden gebracht van € 600,00 ex BTW per verloren dagdeel. SolarScope zal op voorhand en in goed overleg met Opdrachtgever aangeven wat er nodig is om de Inspectie veilig te kunnen uitvoeren.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Inspectie blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan SolarScope niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft SolarScope het recht te vorderen dat de aan SolarScope verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. SolarScope heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door SolarScope verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
 4. Alle onkosten welke door SolarScope worden gemaakt op verzoek van Opdrachtgever komen geheel voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. SolarScope kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht, met name ter zake de productaansprakelijkheid, anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die SolarScope bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van SolarScope – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is SolarScope nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door SolarScope gesloten verzekering.

 

Artikel 7: Betaling

 1. Opdrachtgever betaalt voor de Inspectie de in de Overeenkomst vermelde prijs eventueel aangevuld met de in artikel 5 genoemde (meerwerk)kosten.
 2. Facturatie aan Opdrachtgever geschiedt na uitvoering van de Inspectie.
 3. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is SolarScope bevoegd de nakoming van de jegens Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.
 5. De betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde  dan ook.
 6. Al hetgeen Opdrachtgever betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
 7. In geval van te late betaling heeft SolarScope het recht:
  1. zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door SolarScope is ontvangen, vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis; en
  2. na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die SolarScope en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 175,- inclusief btw, of indien dit hoger is, een minimum van 15% van de uitstaande som.
  3. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Opdrachtgever heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronische orderbevestiging.

 

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. SolarScope is bevoegd voor uitvoering van de Inspectie derden in te schakelen.
 2. SolarScope kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade vanwege het niet functioneren van de PV-Installatie en/of bedrijfssystemen die voor de energievoorziening zijn aangesloten op de PV-installatie. SolarScope adviseert Opdrachtgever te allen tijde een adequaat monitoringssysteem voor het functioneren van diens kritische bedrijfssystemen in werking te hebben.
 3. SolarScope kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of gevolgschade die voortvloeit uit schakelhandelingen. Opdrachtgever is tijdens de Inspectie beschikbaar voor het in- en uitschakelen van elektrische installaties.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen SolarScope en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat SolarScope de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar SolarScope gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. Ingeval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat SolarScope aan Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.81879318